Bliv medlem
Bliv medlem

Vedtægter for Danske Lejere

CVR.: 34037698

INavn, hjemsted, formål og rammer
§ 1Foreningensnavn er Danske Lejere. Dens hjemsted er Aarhus
§ 2Det er foreningens formål at arbejde for lejernes interesser, individuelt for den enkelte lejer, kollektivt på ejendomsniveau og i forhold til samfundets institutioner lokalt og nationalt.
§ 3Det er en helt central opgave for foreningen at sikre, at det enkelte medlem har adgang til at opnå hjælp og rådgivning i forhold til egne lejeforhold.
  
IIMedlemskab
§ 4Medlemskab kan tegnes personligt eller gennem en aftale om kollektiv tilslutning i en ejendom, hvor der er dannet et beboerfælleskab om dette.
stk. 2Personligt medlemskab ophører ved kontingentrestance.
stk. 3Kollektive medlemskaber bygger på en indgået aftale. Sådanne ophører med et varsel på 6 måneder.
stk. 4Medlemskab fordrer, at man ikke repræsenterer udlejerinteresser som ejer eller administrator af udlejningsejendomme.
stk. 5Et medlem, der er ansat ved Danske Lejere eller fungerer som frivillig sagsbehandler på et af vores kontorer, kan deltage i møder i foreningen, men har ingen stemmeret. Et sådant medlem kan heller ikke på andres stemmeafgivning indvælges i bestyrelsen.
§ 5Kontingentet for personlige og kollektive medlemmer af Danske Lejere fastsættes af bestyrelsen under ansvar overfor landsmødet.
§ 6Kollektive medlemskaber bringes til ophør, hvis disse ikke overholder indgåede aftaler.
Stk. 2Kollektive medlemskaber kan dertil bringes til ophør, hvis disse skader foreningens interesser.
Stk. 3Benyttelse af § 6, stk. 2 fordrer, at dette besluttes af bestyrelsen, og at der er en tilslutning på mindst 2/3 af de valgte bestyrelsesmedlemmer.
§ 7Medlemskab for enkeltmedlemmer, der skader foreningens interesser, kan ligeledes bringes til ophør efter reglerne i § 6 stk.2 og 3.
stk. 2.Dette kan besluttes af bestyrelsen. Det fordrer, at der er en tilslutning på mindst 2/3 af de valgte bestyrelsesmedlemmer.   Beslutninger efter § 6 og § 7, stk. 1, vil derefter være gældende, men vil kunne indklages for landsmødet, som ved simpelt flertal vil kunne genindsætte medlemmet.
  
IIIDelegeretmøder – regionalt
§ 8Bestyrelsen for Danske Lejere indkalder til regionale delegeretmøder, der afholdes senest ved udgangen af april måned.
Stk. 2Individuelt og kollektivt tilsluttede medlemmer har adgang til og stemmeret ved det regionale delegeretmøde.
Stk. 3

Mødets dagsorden skal som minimum omfatte:  

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Drøftelse af foreningens arbejde
3. Oplysninger om foreningens økonomi
4. Forslag til behandling på landsmødet
5. Valg af delegerede til landsmødet
 Indkaldelse skal ske med et varsel på mindst en måned. Indkaldelse kan ske på organisationens hjemmeside. Deltagelse i et delegeretmøde fordrer, at der sker skriftlig tilmelding en uge forud, efter den anvisning, der oplyses på hjemmesiden.  

Forslag til behandling under punkt 5 skal indsendes senest 14 dage før et delegeretmøde.
Stk. 4Den regionale opdeling af møderne fastlægges hvert år af bestyrelsen frem til udgangen af februar måned. Opdelingen skal tage højde for hensynet i § 9, stk. 4.
§ 9Ved fastlæggelse af antallet af delegerede, der skal vælges til landsmødet tages der udgangspunkt i reglen i § 13.
Stk. 2Skal der vælges mere end en delegeret afgives der ved stemmeafgivelse en stemme mindre end det antal, der samlet skal vælges fra det regionale område.
Stk. 3Kollektivt tilsluttede enheder kan højst sende 2 personer, der kan afgive stemme ved et delegeretmøde. Hvem der afgiver stemmer på vegne af dem, afgøres af deres valgte ledelse.
Stk. 4Intet enkelt delegeretmøde, kan vælge mere end 20 % af det samlede antal delegerede til et landsmøde.
  
IVLandsmøde
§ 10Ordinært landsmøde afholdes seneste den 30. juni og indkaldes skriftligt til de valgte delegerede med mindst 1 måneds varsel. I indkaldelsen angives tid, sted og en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:   1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer 6. Eventuelt
Stk. 2.Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før landsmødet. Forslag skal forud være vedtaget på mindst et delegeretmøde. Bestyrelsen kan dertil fremlægge egne forslag.
 § 11Adgang og taleret på landsmødet har medlemmer af Danske Lejere, der er valgt som delegerede på de regionale delegeretmøder.
§ 12Stemmeafgivning ved Landsmødet sker gennem de fremmødtes stemmeafgivning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 13De delegerede vælges på de regionale delegeretmøder.
Stk. 2.Ethvert delegeretmøde har ret til mindst en delegeret ved landsmødet.
Stk. 3.Yderligere delegerede opnås på baggrund af denne beregning:   Sidste års samlede medlemstal deles med 30. Resultatet af dette deles op i forholdet til medlemstallet i de områder delegeretmøderne dækker. Antallet af yderligere delegerede beregnes herefter efter almindelige afrundingsregler.
§ 14Ekstraordinært landsmøde skal indkaldes når delegerede, der tilsammen repræsenterer mere end 1/3 af de valgte delgerede forud for det seneste landsmøde, forlanger det med en tydelig begrundet indstilling. Indkaldelsen skal i det tilfælde ske med et varsel på 14 dage.
Stk. 2.Bestyrelsens flertal kan ligeledes indkalde til et ekstraordinært landsmøde med et varsel på 14 dage.
  
VBestyrelsen og tegningsrettigheder
§ 15Der vælges en bestyrelse på 9 personer, der vælges for en periode på 2 år med 5 i lige år og 4 i ulige år. Dertil vælges mindst 2 suppleanter.
Stk. 2Bestyrelsen konstituerer en formand og to yderligere bestyrelsesmedlemmer som et forretningsudvalg.
Skt. 3Bestyrelsen konstituerer sig derudover selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 16Bestyrelsen følger løbende op på økonomi og drift og foretager undervejs de fornødne justeringer.
Stk. 2Bestyrelsen udarbejder rammer for, hvordan foreningens formål og arbejdsopgaver opfyldes overfor:   EnkeltmedlemmerKollektive medlemsforhold private udlejningsboligerKollektive medlemsforhold almene udlejningsboligerRepræsentanter, der udfører hverv i lejernes interesse
Stk. 3.Bestyrelsen udarbejder rammer for, hvordan Danske Lejere i den daglige drift arbejder sammen med aktive i medlemskredsen om at sikre Danske Lejere indflydelse lokalt og på udvalgte emnefelter.
§ 17Det af bestyrelsen nedsatte forretningsudvalg tegner ved deres underskrift foreningen i forhold til banker, offentlige myndigheder og ansættelse af direktør.
§ 18Der kan ikke indgås nogen aftaler omkring varig ansættelse af personale uden tilslutning fra det samlede forretningsudvalg eller et flertal i bestyrelsen.
  
VIVedtægtsændringer og nedlæggelse
§ 19Vedtægtsændringer sker ved kvalificeret flertal (2/3) på et ordinært landsmøde. Hvis et forslag om vedtægtsændringer alene vedtages med almindeligt flertal, kan det gennemføres, hvis det efterfølgende også kan opnå almindeligt flertal på et efterfølgende ekstraordinært landsmøde.
§ 20Nedlæggelse kan ske efter samme procedure, som gælder ved vedtægtsændringer.
§ 21Hvis foreningen nedlægges, træffer det afsluttende landsmøde beslutning om fordeling af foreningens aktiver. Midlerne skal tilfalde formål, der gavner landets lejere.
  
Vedtægterne som de er udformet efter vedtagne ændringer på landsmødet den 08.06.2024