Vedtægter for Danske Lejere

CVR.: 34037698

 

INavn, hjemsted, formål og rammer
§ 1Foreningens navn er Danske Lejere. Dens hjemsted er Aarhus
§ 2Det er foreningens formål at arbejde for lejernes interesser, individuelt for den enkelte lejer, kollektivt på ejendomsniveau og i forhold til samfundets institutioner lokalt og nationalt.
§ 3Det er en helt central opgave for foreningen at sikre, at det enkelte medlem har adgang til at opnå hjælp og rådgivning i forhold til egne lejeforhold.
IIMedlemskab
§ 4Medlemskab kan tegnes personligt, kollektivt eller gennem en associeret lokal lejerorganisation.
stk. 2Personligt medlemskab ophører ved kontingentrestance.
stk. 3Kollektive medlemskaber bygger på en indgået aftale. Sådanne ophører med et varsel på 6 måneder.
stk. 4Medlemskab fordrer, at man ikke repræsenterer udlejerinteresser som ejer eller administrator af udlejningsejendomme.
§ 5Kontingentet for personlige og kollektive medlemmer af Danske Lejere fastsættes af bestyrelsen under ansvar overfor landsmødet.
§ 6Vilkårene for en associeret lokal lejerorganisations tilslutning til Danske Lejere fastsættes efter aftale med denne.
Stk. 2Medlemmer, der er indmeldt direkte i Danske Lejere, udøver, medmindre andet er aftalt, deres medlemsrettigheder igennem den lokale associerede lejerorganisation, der hvor en sådan findes.
§ 7Medlemskab for kollektive medlemskaber og associerede lejerorganisationer kan bringes til ophør, hvis disse ikke overholder indgåede aftaler.
stk. 2.Dette kan besluttes af bestyrelsen. Det fordrer, at der er en tilslutning på mindst 2/3 af de valgte bestyrelsesmedlemmer.
stk. 3.Beslutningen vil derefter være gældende, men vil kunne indklages for landsmødet, som ved simpelt flertal vil kunne genindsætte medlemmet.
stk. 4.Medlemskab for enkeltmedlemmer, der skader foreningens interesser, kan ligeledes bringes til ophør efter reglerne i stk.2 og 3.
IIIDelegeretmøder – regionalt
§ 8Bestyrelsen for Danske Lejere indkalder til regionale delegeretmøder, der afholdes senest ved udgangen af april måned.
Stk. 2Individuelt og kollektivt tilsluttede medlemmer, der ikke er omfattet af en associeret lokal lejerorganisation, har adgang til og stemmeret ved det regionale delegeretmøde.
Stk. 3Mødets dagsorden skal som minimum omfatte:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Drøftelse af foreningens arbejde
3. Valg af delegerede til landsmødet
Indkaldelse skal ske med et varsel på mindst en måned. Indkaldelse kan ske på organisationens hjemmeside. Deltagelse i et valgmøde fordrer, at der sker skriftlig tilmelding en uge forud.
Stk. 4Regionernes afgrænsning følger den afgrænsning, der gælder for Danske regioner.
Stk. 5Et regionalt område kan opdeles i flere, hvis man rammes af reglen i § 9, stk. 4.
§ 9Ved fastlæggelse af antallet af delegerede, der skal vælges til landsmødet tages der udgangspunkt i reglen i § 13.
Stk. 2Skal der vælges mere end en delegeret afgives der ved stemmeafgivelse en stemme mindre end det antal, der samlet skal vælges fra regionen.
Stk. 3Kollektivt tilsluttede medlemmer kan alene afgive stemme i forhold til antal fremmødte personer. Der kan ikke møde flere end det antal, der vil svare til den kollektive enheds kontingentbetaling omregnet til satsen for enkeltmedlemmer.
Stk. 4Intet enkelt delegeretmøde, kan vælge mere end 20 % af det samlede antal delegerede til et landsmøde.
IVLandsmøde
§ 10Ordinært landsmøde afholdes seneste den 30. juni og indkaldes skriftligt til de valgte delegerede med mindst 1 måneds varsel. I indkaldelsen angives tid, sted og en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
6. Eventuelt
Stk. 2Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før landsmødet.
 § 11Adgang og taleret på landsmødet har medlemmer af Danske Lejere, der er valgt som delegerede på de regionale delegeretmøder eller gennem de associerede lokale lejerorganisationer.
§ 12Stemmeafgivning ved Landsmødet sker gennem de fremmødtes stemmeafgivning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 13De delegerede vælges dels på de regionale delegeretmøder og dels af de associerede lokale lejerorganisationer.
Stk. 2Ethvert delegeretmøde eller associeret lejerorganisation har ret til mindst en delegeret ved landsmødet.
Stk. 3Yderligere delegerede opnås på baggrund af denne beregning:
Sidste års samlede kontingentindbetaling til Danske Lejere deles med 30. Resultatet af dette deles op i den indbetaling en associeret lejerorganisation, eller den medlemskreds, der repræsenteres på det regionale delegeretmøde har indbetalt. Antallet af delegerede beregnes herefter efter almindelige afrundingsregler.
§ 14Ekstraordinært landsmøde skal indkaldes når delegerede, der tilsammen repræsenterer mere end 1/3 af de valgte delgerede forud for det seneste landsmøde, forlanger det med en tydelig begrundet indstilling. Indkaldelsen skal i det tilfælde ske med et varsel på 14 dage.
Stk. 2.Bestyrelsens flertal kan ligeledes indkalde til et ekstraordinært landsmøde med et varsel på 14 dage.
VBestyrelsen og tegningsrettigheder
§ 15Der vælges en bestyrelse på 13 personer, der vælges for en periode på 2 år med 7 i lige år og 6 i ulige år. Dertil vælges mindst 2 suppleanter.
Stk. 2Bestyrelsen konstituerer en formand og to yderligere bestyrelsesmedlemmer som et forretningsudvalg.
Skt. 3Bestyrelsen konstituerer sig derudover selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 16Bestyrelsen følger løbende op på økonomi og drift og foretager undervejs de fornødne justeringer.
Stk. 2Bestyrelsen udarbejder rammer for, hvordan foreningens formål og arbejdsopgaver opfyldes overfor:
a)      Enkeltmedlemmer
b)      Kollektive medlemsforhold private udlejningsboliger
c)      Kollektive medlemsforhold almene udlejningsboliger
d)      Repræsentanter, der udfører hverv i lejernes interesse
§ 17Det af bestyrelsen nedsatte forretningsudvalg tegner ved deres underskrift foreningen i forhold til banker, offentlige myndigheder og ansættelse af driftsleder.
§ 18Der kan ikke indgås nogen aftaler omkring varig ansættelse af personale uden tilslutning fra det samlede forretningsudvalg eller et flertal i bestyrelsen.
VIVedtægtsændringer og nedlæggelse
§ 19Vedtægtsændringer sker ved kvalificeret flertal (2/3) på et ordinært landsmøde. Hvis et forslag om vedtægtsændringer alene vedtages med almindeligt flertal, kan det gennemføres, hvis det efterfølgende også kan opnå almindeligt flertal på et efterfølgende ekstraordinært landsmøde.
§ 20Nedlæggelse kan ske efter samme procedure, som gælder ved vedtægtsændringer.
§ 21Hvis foreningen nedlægges, træffer det afsluttende landsmøde beslutning om fordeling af foreningens aktiver. Midlerne skal tilfalde formål, der gavner landets lejere.

Vedtægterne som de er udformet efter vedtagelser på landsmødet 16. juni 2018.