Om hjælp til almene afdelinger

Almene boliger Grenaa B45 kursusdag for lejere i alment beboerdemokrati - Danske Lejere

Fra et arrangement for almene lejere i Grenaa august 2014

Vi står altid på beboerne side. Det gælder den enkelte beboers retssikkerhed – og det gælder beboerfællesskabets rettigheder i forhold til beboerdemokratiet.

En aftale med os, der dækker både det fælles og det individuelle

Besluttes det på et afdelingsmøde, kan en almen boligafdeling indgå en aftale med Danske Lejere.

En aftale med os betyder, at afdelingsbestyrelsen kan trække på hjælp fra vores sagsbehandlere og tillidsfolk m.h.t. rådgivning, sagsbehandling, forhandlinger og møder, omfattende juridiske, økonomiske og tekniske spørgsmål.

Men den enkelte beboer kan dertil direkte og udenom afdelingsbestyrelsen modtage hjælp i forhold til eget lejemål. Dette gælder eksempelvis husordenssager eller sager omkring vedligeholdelsesproblemer. Og det gælder ved uenighed omkring flytteopgøret også fraflytningen.

Både afdelingsbestyrelse og beboere har ret til at deltage i vores kursus- og mødevirksomhed.

De  almene boliger skal forsvares

Vi har grundlæggende den opfattelse, at de almene boliger skal forsvares.

De er en vigtig del af den danske boligpolitik, da de sikrer et større udbud af lejeboliger, der er tilgængelige for de befolkningsgrupper, der ikke kan eller vil sætte sig i en ejerbolig.

For et reelt beboerdemokrati  og god ”kundepleje”

Når vi forsvarer det almene byggeri, er det så afgjort fra en position som en kritisk ven.

Vi bryder os ikke om den situation, hvor en forretningsfører, en inspektør eller en snæver personkreds i en bestyrelse af beboerne opleves som enerådig.

Skal den almene sektor overleve, kan det kun ske, hvis den holder sig vital gennem en reel medleven fra beboernes side. Der skal kort sagt være noget at forsvare.

To grundlæggende love for den almene sektor

  1. Lov om almene boliger m.v.
  2. Lov om leje af almene boliger.

Den første af de to love angiver rammerne omkring opførelse og drift af almene boliger. Heri finder man bl. a. de regler, der fortæller om beboerdemokratiets beføjelser.

Loven om almene boliger m.v. er ledsaget af en lang række cirkulærer og bekendtgørelser. Alt i alt dækker loven og de medfølgende tekster driftsvilkår og kollektive rettigheder.

I den anden lov finder man de regler, der gælder for den enkelte lejers retsstilling. Her beskrives bl.a. reglerne ved fraflytningssituationen og opsigelsesreglerne.

Links til lovteksterne finder du her: http://danskelejere.dk/vejledning/regler-og-love/

Følg os også på: https://www.facebook.com/danskelejere/

Find oplysninger om dit eget byggeri her: https://lbf.dk/selvbetjeninger/regnskabsdatabasen/

Muligheder for hjælp

Tjek din lejekontrakt

Vi tjekker din lejekontrakt gratis

Gratis vejledningstekster

Vi har råd og hjælp til en del emner

Bliv medlem

Indmeldelse i Danske Lejere

Ring til os

Vi kan træffes mandag – torsdag

Links til lovgivning

Nogle vigtige kilder til viden